Podmienky prípravy

Pravidelná účasť na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky, účasť na svätých omšiach v týždni podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Svätá spoveď aspoň raz za mesiac.

Pravidelná účasť na stretnutiach s animátorom, podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Aktívna účasť na svätých omšiach, to znamená, že kandidát sa bude snažiť pomáhať pri liturgii, v rámci svojich možností a schopností, napríklad: miništrovaním, alebo čítaním lekcie či spoločných modlitieb, alebo spievaním v spevokole.

Dôležitý bude posudok učiteľa hodiny náboženstva, ktorý vyjadrí svoj názor na správanie a aktívne zapájanie sa počas vyučovania v škole.

No comments yet. Be the first.