Aktuality

« Späť

Zápis detí do prvého ročníka

Cirkevná ZŠ sv. Jána Pavla II. oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka bude 6.-8.4.2021.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sv. Jána Pavla II. na šk. rok 2021/2022


bude prebiehať osobne bez prítomností dieťaťa alebo elektronicky na základe rozhodnutia zákonného zástupcu:

1. Osobne bez prítomnosti dieťaťa

Zákonný zástupca si vytlačí a vypíše Protokol, ktorý sa nachádza na webovej stránke ZŠ sv. Jána Pavla II. „Zápis do 1. ročníka“. Zákonný zástupca osobne doručí vyplnený protokol bez prítomnosti dieťaťa na sekretariát ZŠ sv. Jána Pavla II. na 1. poschodí v dňoch:
6. 4. 2021 (utorok) od 09.00 - 15.00 hod.
7. 4. 2021 (streda) od 12.00 - 17.00 hod.
8. 4. 2021 (štvrtok) od 12.00 - 17.00 hod.
Rodičia donesú: 1. Rodný list dieťaťa 2. Poplatok 15 eur,- na zakúpenie školských potrieb 3. V prípade odkladu - lekárske odporúčanie o odklade školskej dochádzky bude doložené po ukončení núdzoveho stavu.
V prípade osobného zápisu nie je potrebné vypisovať a posielať aj elektronickú prihlášku.
Protokol je možné vypísať aj v škole po konzultácii s riaditeľom školy.

2. Elektronicky

Zákonný zástupca najneskôr do 30.4.2021 vypíše elektronickú prihlášku, ktorá už v súčasnosti je k dispozícii zákonnému zástupcovi žiaka, a to na webovej stránke ZŠ sv. Jána Pavla II. v kolónke „Zápis do 1. ročníka“. Elektronickú prihlášku zákonný zástupca odošle elektronicky. Prijatie elektronickej prihlášky bude potvrdené zo strany školy telefonicky (sms správou) najneskôr do piatich dní. Preukázanie rodného listu, odovzdanie 15,- eur, ako aj odovzdanie protokolu bude dodatočne zrealizované pri osobnom zápise detí, o termíne ktorého budete dodatočne informovaní.
Ďalšie informácie:
 Žiakom našej školy sa môže stať dieťa z akéhokoľvek školského obvodu mesta Poprad, prípadne aj s trvalým pobytom mimo mesta Poprad, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov.
 Po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.
 V prípade akejkoľvek potreby nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0901 735 123.
 Aby naši budúci prváčikovia neboli ukrátení o výnimočný zážitok zo zápisu do 1. triedy, dodatočný zápis za účasti detí a skompletizovanie údajov bude zrealizované do dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie.
 V prípade aktualizácie informácií Vás budeme včas informovať.

Vybraný webový obsah už neexistuje.